Deze blog wordt voortgezet via http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/


woensdag, maart 10, 2010

Update blog

Per vandaag is deze blog verplaatst naar http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/, gaarne jullie links, RSS-feeders en andere zaken die jullie gebruiken om deze aan te passen.


Alle artikelen zijn te vinden op deze nieuwe blog en de meeste opmerkingen ook. Helaas zijn er een aantal verdwenen en ik probeer daar nog een oplossing voor te vinden.

dinsdag, maart 09, 2010

Website Nieuws

De website www.bijbelaantekeningen.nl is alweer een tijdje in de lucht en heeft het afgelopen jaar meer dan 100.000 hits gehad. Een belangrijke bijdrage hiervan zijn de vele websites die een link hebben geplaatst, een aantal hebben nog het IP-adres 83.247.49.84 in gebruik, sinds vandaag worden deze automatisch doorverwezen naar www.bijbelaantekeningen.nl.

Ik wil alle website beheerders die nog een verwijzing hebben naar het IP-adres vragen of ze deze willen vervangen door de domeinnaam van de website.

maandag, maart 08, 2010

Sneeuw

En dachten we net dat de lente er aan begint te komen, blijkt dat maart toch maar weer zorgt voor een witte staart.

zondag, maart 07, 2010

Quizvraag van de week (22)

Iedere week stel ik een nieuwe vraag over de Bijbel, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van vorige week:
De vraag van vorige week was vrij makkelijk omdat zoals Jona al terecht stelde ik in diezelfde al twee verwijzingen had. De naam van de dame in kwestie was Hadassa (Esther 2:7), beter bekend onder de naam van koningin Esther. Nadat zij van de koning gelijk had gekregen, mochten de Joden zich verdedigen tegen degenen die hun naar het leven stonden. Als herinnering wordt ieder jaar nog steeds het Purim-feest gehouden. Interessant detail is dat niet in ieder land dit gebeurt op dezelfde tijd. Door de verdrukkingen in de loop der eeuwen is het tijdstip van een belangrijke lokale gebeurtenis soms gekozen. Je kunt dit feest dan ook het beste vergelijken met de 5 mei vieringen in ons land.

De vraag van deze week:
In de Bijbel wordt verschillende keren melding gemaakt van Arabieren. Er wordt echter één Arabier bij naam genoemd. Wie was dat en waar wordt hij genoemd in de Bijbel.

Omdat ik de komende twee weken niet in de gelegenheid ben om regelmatig te bloggen, komt het antwoord pas over 3 weken.

Update: Als je het antwoord weet graag op mijn nieuwe blog antwoorden.

zaterdag, maart 06, 2010

Kerken verdwijnen en komen

In Nederland lopen veel kerken leeg en bij veel kerkbesturen staat het water tot aan de nek. Maar daar wil ik het niet over hebben. Het plaatsje Potosi in Venezuela liep in 1985 door in gebruikname van een stuwdam onder water en ook de grote kerk daar verdween langzaamaan onder water. Door de grote droogte van de afgelopen tijd is het kunstmatige meer helemaal opgedroogd en is de kerk weer zichtbaar.

Wie meer wil weten over dit fenomeen, National Geographics heeft een schitterende fotoreportage van deze kerk met achtergrondinformatie.

Zonnewijzer van Achaz

En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.

Als je na een regenbui naar de hemel kijkt dan zie je regelmatig een regenboog, soms als het erg vochtig en benauwd is wil het geval dat je soms een schitterende cirkel om de zon ziet, een halo. En als je helemaal geluk hebt dan zie je soms links en/of rechts van de zon nog een bijzon of "sundog".

Het is dit laatste fenomeen waarbij ik me afvroeg of die te maken kon hebben met de teruggang op de zonnewijzer van Achaz. Voordat we daar dieper op ingaan is het belangrijk om te weten dat al deze bovengenoemde verschijnselen atmosferische reflecties zijn.

Onder atmosferische reflectie wordt de afbuiging van zonlicht verstaan door waterdeeltjes in de lucht. Het meest bekende fenomeen in deze categorie is de "regenboog" welke vaak na of tijdens een regenbui te zien is.
1. Kleine kring van 22°
2. Bijzon van kleine kring.
3. Grote kring van 46°
4. Zuil
5. Parhelische kring
6. Omhullende halo
7. Circumzenithale boog.
Een van deze atmosferische reflecties is de bijzon. We kunnen dit vergelijken met een ruit of een spiegel waar de Zon in wordt weerkaatst en daardoor een andere schaduw veroorzaakt bij een object. De duur van zo'n fenomeen is van een paar secondes tot hooguit een kwartier. Deze bijzonnen kunnen soms erg helder zijn, en vooral als de Zon zelf nog eens bedekt is door een wolk een apart schaduwen spel veroorzaken. Ik heb in het verleden zelf geconstateerd dat een bijzon zo fel scheen (terwijl de zon zelf door een wolk bedekt was) dat deze de schaduw vanuit een andere hoek kon laten zien.

Wat dat betreft zou het fenomeen van de schaduw teruggang bij de zonnewijzer van Achaz kunnen verklaren. Echter zoals met veel wonderen is het van belang om alle aspecten te bestuderen. Uit bovengenoemd plaatje blijkt dat een bijzon (van de kleine kring) slechts op 22° van de Zon bevindt en de zeldzame verschijning van een bijzon van de grote kring slechts op 46° van de Zon. Dit is in beide gevallen te weinig om de schaduw 10 treden terug te laten gaan.

Dus hoewel mijn hypothese leuk bedacht is verklaard het niet het gehele fenomeen en moet om die reden afgewezen worden.


vrijdag, maart 05, 2010

Psalmen: Parallellen

Hierbij het tweede deel van de inleiding op de Psalmen van Marco Rutgers, hier zijn het eerste en tweede deel te vinden:

Het is bijzonder om te zien dat de vijf psalmboeken parallellen hebben met de vijf boeken van Mozes.

Boek 1: Psalm 1 – 41 (De mens in beeld)
Dit boek correspondeert met Genesis. In het boek Genesis vinden we de hele inhoud van de Bijbel in een notendop. Dit eerste Bijbelboek is het fundament van de hele Goddelijke heilsopenbaring. Alle grote en belangrijke heilswaarheden kunnen we in kiemvorm in Genesis terugvinden.
Zo bevat ook het eerste deel van de Psalmen het hele boek van de Psalmen in een notendop. Beide boeken hebben tot onderwerp: “De mens – zijn oorspronkelijke staat, zijn val en zijn herstel”.

Boek 2: Psalm 42 – 72 (Israël in beeld)
Dit boek correspondeert met Exodus. Het boek Exodus beschrijft het lijden van Gods verbondsvolk Israël, als zij vervolgd worden door hun vijanden. Maar tevens deelt dit boek ons mee, hoe God Zijn volk verlost en leidt naar het land van de belofte.
Het tweede boek van de Psalmen begint met de lijdens-psalmen. Godvrezende Joden roepen tot de Here om verlossing. Zij zijn ver weg van het heiligdom. We zien Israëls ellende (42-49), haar Verlosser (50-60) en haar verlossing (61-72).
Profetisch spreekt dit tweede boek over de tijd dat Israël verdrukt is en verdreven uit het land. Dat geldt zowel voor de tijd van de Diaspora alsook voor de verdrijving en verdrukking van het gelovig overblijfsel in de Grote Verdrukking. Het is ook mooi om te zien dat Jona in de vis (beeld van tijdelijke terzijdestelling van Israël) vooral citeert uit dit tweede Psalmboek!
Let op dat in profetie en typologie Israël en de Messias vaak samenvloeien. Hetzelfde lijden dat beschreven wordt voor de Messias is tevens het lijden van Israël. De Messias is de verpersoonlijking van hét ware Israël.

Boek 3: Psalm 73 – 89 (Het heiligdom in beeld)
Dit boek correspondeert met Leviticus. Het boek Leviticus heeft als kernuitdrukking “de heiligheid van de Here”. Het hele boek houdt zich bezig met de dienst en aanbidding van God in het heiligdom.
Dit is ook het grote thema in het derde Psalmboek. Het begint met de Psalmen van Asaf, die veel schrijft over het heiligdom.

Boek 4: Psalm 90 – 106 (De aarde in beeld)
Dit boek correspondeert met Numeri. Het grote thema van Numeri is de aarde en het beloofde land. Dit wordt ook in het vierde Psalmboek bezongen. Zegen voor de aarde is nodig (90-94), zegen wordt verwacht (95-100) en zegen zal eenmaal worden genoten (101-106).
We vinden in dit vierde Psalmboek ook de vrederijk-Psalmen. Profetisch wijst dit boek dan ook vooruit naar het 1000-jarig vrederijk.

Boek 5: Psalm 107 – 150 (Het Woord in beeld)
Dit boek correspondeert met Deuteronomium. Net zoals het boek Deuteronimium begint het vijfde Psalmboek met een samenvatting van Gods wegen met zijn volk (Ps. 107). Er wordt grote zegen voorspeld als zij Gods Woord gehoorzamen, maar ook vloek en verstrooiing zals zij Zijn Woord niet gehoorzamen. Zoals Deuteronomium het boek van de Wet is, het Woord van God, zo draaien ook veel van de psalmen uit het vijfde boek rondom het Woord van God.
Profetisch zien we hier ook een afsluiting van de heilsgeschiedenis: één grote lofzang aan het eind, wanneer God alles en in allen zal zijn.